Η εταιρεία

H ERGOMEC, έχοντας αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με τη δραστηριότητά της να εκτείνεται σε δύο βασικούς πυλώνες: στην Τεχνολογία και στην Ενέργεια.

Η ERGOMEC πρωτοπορεί στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην υποστήριξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της εγχώριας αγοράς, του ιδιωτικού αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και οι λύσεις που προσφέρει, είναι προσανατολισμένες στην εξεύρεση του βέλτιστου τεχνολογικού πακέτου για την ικανοποίηση των επιχειρηματικών αναγκών των πελατών της. Η ERGOMEC αξιοποιεί την εμπειρία των συνεργατών της με σημαντική σταδιοδρομία στους κλάδους που υποστηρίζουν και τη συνδυάζει με το δυναμισμό και τις φρέσκιες ιδέες των στελεχών της. Με τη συνδρομή ενός εξειδικευμένου και αξιόπιστου δικτύου συνεργατών, έχει θέσει ως βασικό στόχο να αποτελέσει μια ισχυρή επιχειρηματική μονάδα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Εξίσου βασική δραστηριότητα της Εταιρείας, αποτελεί η κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών έργων και έργων ΑΠΕ, παρέχοντας Ενεργειακές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Διαχείρισης Κόστους και Έργων σε ιδιώτες επιχειρηματίες αλλά και σε φορείς του Δημοσίου τομέα.

Η ERGOMEC είναι εγγεγραμμένη στο βιβλίο Τεχνικών επωνυμιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με αριθμό Μητρώου 17063, στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π) με αριθμό Μητρώου 31298 στις κατηγορίες έργων Ηλεκτρομηχανολογικά – 2η τάξη, Βιομηχανικά, Ενεργειακά – 1η τάξη, Οικοδομικά 1η τάξη, Έργα Πρασίνου Α1 τάξη.