ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι επιχειρήσεις ERGOMEC PRIVATE COMPANY, KOSMOS INTELLIGENT SYSTEMS AND SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ, και ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε συνεργασία με το ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, εντάχθηκαν στη δράση: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, σε τομείς της RIS3Crete”. Η δράση επιδιώκει τη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον επιδιώκει την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 598.900 € εκ των οποίων η ιδιωτική δαπάνη ανέρχεται στα 185.660 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

α) δαπάνες προσωπικού:

β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού

δ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει

ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

στ)Δαπάνες διπλωματών ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση επιτυγχάνει:

  • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
  • Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
  • δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ενισχύθηκε η/οι επιχείρηση/εις αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.