Ενεργειακές Υπηρεσίες και Έργα

Η Εξοικονόμηση της Ενέργειας ταυτίζεται με την έννοια της ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης της ενέργειας. 
Εξοικονομώντας Ενέργεια δεν περιστέλλουμε και δεν αναστέλλουμε ενεργειακές ανάγκες.
Η Εξοικονόμηση της Ενέργειας βελτιώνει και δεν μειώνει το επίπεδο διαβίωσης.
Εξοικονομούμενη Ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν σπαταλάται, δεν καταναλώνεται και που κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να παραχθεί.
Η Ergomec προσφέρει ενεργειακές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται με τη σύναψη ΣΕΑ (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης) και περιέχουν επιλογή και εκτέλεση έργων εξοικονόμησης ενέργειας ή εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης καθώς και μεθοδολογία υπολογισμού του ενεργειακού και οικονομικού οφέλους. Η μέτρηση και η επιβεβαίωση του ενεργειακού και οικονομικού οφέλους γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Οι ενεργειακές υπηρεσίες περιέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες επεμβάσεων:

 • τοποθέτηση, αντικατάσταση, ρύθμιση συνθηκών λειτουργίας ενεργειακού εξοπλισμού,
 • εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας και συστημάτων ΑΠΕ,
 • ενεργειακή αναβάθμιση, μερική ή ολική, κτιριακού κελύφους,
 • εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού,
 • εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

Η Ergomec μπορεί επίσης να παρέχει:

 • εκτενή ενεργειακή επιθεώρηση και έλεγχο,
 • παροχή συμβουλών για μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης,
 • συντήρηση του εξοπλισμού,
 • κατάρτιση και εκπαίδευση των τελικών χρηστών σε θέματα ορθολογικής χρήσης ενέργειας και ενεργειακής διαχείρισης.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πιστοποιείται μέσω των ακόλουθων σταδίων εφαρμογής:

 • καθορισμού της βάσης αναφοράς για τη μέτρηση και ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης,
 • ανάλυσης και διάγνωσης των προτεινόμενων παρεμβάσεων και του επιμέρους τεχνικό–οικονομικού οφέλους,
 • εφαρμογής σχεδίου μέτρησης και επαλήθευσης της πραγματικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που έχει προέλθει από την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών,
 • παρακολούθησης της πορείας εφαρμογής των προτεινομένων παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν στο πλαίσιο της ΣΕΑ,
 • σύνταξης εκθέσεων προόδου σε συμφωνημένα διαστήματα.